ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นางสาว ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์   ,
นาย ปณัท สุขสร้อย   ,
นางสาว นิตยา ทองทิพย์   ,
 
Thai
 
 
 
01/07/2560