ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของการใช้กากมันสาปะหลังที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อขุน

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ศักดา กลิ่นสุคนธ์   ,
นาย เอกพันธุ์ อินทร์งาม   ,
 
Thai
 
 
 
10/09/2556