ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่คัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมือง

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม   ,
นาย พรทิพย์ พรสุริยา   ,
นางสาว วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง   ,
นาย ภาณุ เอี่ยมต่อม   ,
 
Thai
 
 
 
01/07/2560