ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย รัตติกาล เสนน้อย   ,
นางสาว กนกวรรณ ใจแม่น   ,
นางสาว ณัชชา แม่นศรี   ,
นางสาว สุพัชชา ชัยทอง   ,
 
Thai
 
 
 
25/01/2560