ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย สัจจา ก้อนพรหม   ,
นางสาว อลิศรา มีนะกนิษฐ   ,
นาย ภาณุ เอี่ยมต่อม   ,
นาย ทัศน์ ขันเขื่อน   ,
นาย เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม   ,
 
Thai
 
 
 
29/05/2560