ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นางสาว ชนัดดา เกษมโชติช่วง   ,
 
Thai
 
 
 
29/10/2560