ฐานข้อมูล RMUTTO e-Research
ทำเนียบนักวิจัย/ผลงานวิจัย


ฐานข้อมูลนักวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นนักวิจัย บทคัดย่อ (Abstract)
และสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ข้อมูลผลงานวิจัย

ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์   ,
นาย สมชาย โอฬารกนก   ,
นาย ปรารถนา งามวงศ์วาน   ,
นาย สาโรจน์ เจียระคงมั่น   ,
 
Thai
 
 
 
29/05/2560