ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและนาหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาวสายพันธุ์ เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบ จังหวัดชลบุรี

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ปราโมทย์ พรสุริยา   ,
 
Thai
 
 
 
19/07/2560