ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบเรื้อรังและแบบไม่แสดงอาการ จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย สุทธิทัศน์ ทองคำใส   ,
นาง เตือนตา ชาญศิลป์   ,
นางสาว ธาริณี ทับทิม   ,
 
Thai
 
 
 
30/09/2556