ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย กุลชัย นาคบุปผา   ,
นาย อธิคม ชินอ่อน   ,
นาง เตือนตา ชาญศิลป์   ,
 
Thai
 
 
 
30/09/2556