ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Construction of Pooled Oocyte Expression Profiles of Rhesus Monkey and Mouse for Concurrent Meta-analyses

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. ธนิดา สนั่นเมือง   ,
 
English
 
 
 
01/12/2558