ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

สภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบางพระ ด้วยวิธี ELISA

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ทิโสพร พันธวงศ์   ,
นางสาว กอบกนก กสิศิลป์   ,
นาย กสิศิลป์ ภากร   ,
นาย ณัฐนันท์ สิงหพันธ์   ,
 
Thai
 
 
 
01/06/2558