ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

อุบัติการณ์ของโรคที่นำโดยเห็บในสุนัขที่พบในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน มีนาคม 2557

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นางสาว วรรณิษา นาพูน   ,
นางสาว คณิตานันท์ ตันสกุล   ,
นาย อธิคม ชินอ่อน   ,
 
Thai
 
 
 
01/06/2558