ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. Maleeya Kruatrachue   ,
Mr. Prayad Pokethitiyook   ,
Mr. Metha Meetam   ,
Mr. Duangrat Inthor   ,
 
English
 
 
 
02/03/2560