ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบเบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ปราโมทย์ พรสุริยา   ,
นาย พิสุทธิ์ สังข์ขาว   ,
 
Thai
 
 
 
01/05/2560