ฐานข้อมูล HUSO RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบสอบถามความพึงพอใจ


รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม วันที่ Full Text/Abstract
106 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
The Satisfaction of Student about Education Service from Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Bangphra Campus
สุภาภรณ์-บุญเจริญ ทรงธรรม-เจริญจันทร์
03/08/2558
105 ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล
Erors in Translation from English to thai of the Student in Department of English as an International Communication
พรชัย-พรวิริยะกิจ วรินทร- แดนดี
02/06/2558
107 ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
The Satisfaction of Healthy City Project in Bangpra Sub-district Municipality, Sriracha District, Chonburi Province
ประภัสร์-สิริสัมพันธ์นาวา ถวัลย์-มุขจินดา
จงจิต-ลิอ่อนรัมย์
บัณฑิต-เสาวภาภรณ์
นันทน์ปพร- ดุรงค์พันธุ์
03/08/2558
108 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
Development of Achievement Motivation According to P.A. Payutto’s Concept of College Studets in Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Bangpha Campus
ภทรพร-ยุทธาภรณ์พินิจ วีรวรรณ-ธานี
ชุลีพร-ลักขณาพิพัฒน์
01/09/2558

ติดต่อ admin