ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย วีระพล แจ่มสวัสดิ์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-234_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
52 การพัฒนาอาหารเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่น
Development of Protein Supplement for Feeding Beef Cattle by Using Local Legume
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ 01/07/2557
71 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสําปะหลัง จากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงาน และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ
Research on Efficiency of Using Pineapple Waste as Roughage, Cassava By-product as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement for Feeding Beef Cattle
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ 01/07/2558
151 ผลการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง
Effect on using Applied Mission Grass as Roughage for Feeding Milking Cow in Dry season
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ 29/05/2560