ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นางสาว สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-234_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
31 การคัดเลือสายพันธุ์พริกลูกผสมที่ต้านทานไวรัสใบด่างแตง
Selection of Chili Hybrid Species Resistance to Cucumber Mosaic Virus (CMV)
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 21/05/2557
46 การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell.Arg)
Control of Rigidoporus lignosus causing of white root disease in rubber tree (Havea brasiliensis Muell.Arg)
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 01/05/2557
62 การควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. สาเหตุโรคไหม้ของข้าว
Control of Pyricularia grisea Sacc. Causing of Rice Blast Disease
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 22/10/2558
67 การประเมินแนวโน้ม ความต้านทานต่อไวรัสในด่างแตงในพริกพันธุ์ลูกผสม
Evaluation of Cucumber mosaic virus (CMV) Resistant Tendency in Chill Hybrid
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 18/11/2558
92 การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคโคนเน่าแก่นตะวันที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
Screening of Trichoderma spp. to Control Stem Rot Disease of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Caused by Sclerotium rolfsii
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 01/06/2559
97 การจัดจำแนกเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม
Identification of Colletotrichum spp. causing of anthracnose disease in lady’s slipper (Paphiopendilum sp.) and control
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 01/05/2560
148 ประสิทธิภาพของสารเคมี และสารปฏิชีวนะในการควบคุมโรคแคงเกอร์ในมะนาว
Efficiency of Chemical Compounds and Antibiotics to Control Bacterial Canker Disease in Lime
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง 21/11/2560