ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นางสาว รัตนากร กฤษณชาญดี

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
(038) 358-137_
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
24 การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์
Selection of Tropical and Hardy Waterlily (Nymphaea sp.) for Cut Flowers in Commercial
รัตนากร-กฤษณชาญดี 30/09/2559
93 การประเมินลักษณะฟีโนไทป์บัวสายเขตร้อนสกุลย่อย Brachyceras ในจังหวัดชลบุรี
Phenotypic Evaluation of Tropical Waterlilies (Subgenus Brachyceras) in Chonburi Province
รัตนากร-กฤษณชาญดี 01/09/2559
94 การเปรียบเทียบบัวฝรั่งพันธุ์การค้าและพันธุ์ลูกผสมใหม่ใน 3 ฤดูกาล
Comparison of Hardy Waterlily Cultivars and New Hybrid Lines in 3 Seasons
รัตนากร-กฤษณชาญดี 01/09/2559
98 การจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้และ ภาคเหนือ
Identification of plant pathology fungi of upland rice seeds in Southern and Northern region
รัตนากร-กฤษณชาญดี 01/05/2560
101 ผลของน้ำสารสกัดชีวภาพจากพืชต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
Effects of Liquid Bio-extracts from Plants to Release of Dormancy in Lettuce Seed
รัตนากร-กฤษณชาญดี 01/05/2560