ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย ประพฤติ พรหมสมบูรณ์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
43 Collection and evaluation of local Thai rice varieties
ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์ 01/02/2557
49 อายุการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมขัง
ธีรนาฏ-กาลปักษ์ 01/05/2557
65 Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bio-extract on Growth and Yield of Cucumber in Two Seasons
Songpol-Sompamit 18/08/2558
82 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์
มณวิภา-พลจักรี 09/12/2559
88 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธุ์
อรอนงค์ -บัวดา 28/07/2559
161 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ต่อการผ่อนคลายความเครียด
สุธัญญา-พรหมสมบูรณ์ 01/07/2560