ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาง เตือนตา ชาญศิลป์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
137 การสำรวจการเกิดโรคลำไส้อักเสบติดต่อที่เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัสและโคโรน่าไวรัสในสุนัขที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน
เตือนตา-ชาญศิลป์ 30/09/2555
139 ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข
อธิคม-ชินอ่อน 30/09/2556
140 ชนิดของเชื้อราในอาหารเม็ดสุนัขที่นำมาแบ่งบรรจุใหม่เพื่อขายปลีกในร้านอาหารสัตว์
ศิริลักษณ์-มีสุวรรณ 30/09/2556
141 ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบเรื้อรังและแบบไม่แสดงอาการ จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
ธาริณี-ทับทิม 30/09/2556
142 การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
เตือนตา-ชาญศิลป์ 30/09/2557