ฐานข้อมูล RMUTTO e-Research
ทำเนียบนักวิจัย/ผลงานวิจัย


ฐานข้อมูลนักวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นนักวิจัย บทคัดย่อ (Abstract)
และสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ข้อมูลนักวิจัย

นาย วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อย่อหลักสูตร สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
ลำดับที่ ประเภทความเชี่ยวชาญพิเศษ ความเชี่ยวชาญพิเศษ

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ / งานที่นำมาใช้ประโยชน์

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่ ตีพิมพ์/นำมาใช้ประโยชน์ Full Text/Abstract

รายการรางวัลและเกียรติคุณ

รหัสรางวัล ชื่อรางวัล เจ้าของผลงาน วันที่ได้รับผลงาน