ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
1 การพัฒนาถังใส่นมอุณหภูมิต่ำ
สุชาติ-ชัยวรกุล 01/09/2555
10 การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สุชาติ-ชัยวรกุล 01/09/2555
152 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
สุชาติ-ชัยวรกุล 29/05/2560
153 ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
สุชาติ-ชัยวรกุล 29/05/2560
171 wer
วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์ 20/12/2562
172 qqq
วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์ 20/12/2562
173 wer
วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์ 07/01/2563
174 wer
วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์ 25/04/2563