ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
12 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์พนัสนิคม
ปราโมทย์-พรสุริยา 05/02/2556
14 สมรรถนะการผสมของพันธุ์ข้าวโพดหวานที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 12/02/2556
17 ผลของการตอนโดยใช้หลักภูมิคุ้มกันวิทยาต่อสมรรถนะการผลิตของสุกรขุนเพศผู้
สมชาย-โอฬารกนก 09/09/2556
28 สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 14/05/2557
29 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม
พรทิพย์-พรสุริยา 09/06/2557
83 ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิตของสวีทเมล่อน
ปราโมทย์-พรสุริยา 25/01/2559
91 Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
ปราโมทย์-พรสุริยา 30/06/2559
157 Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา 08/08/2560