ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย พรทิพย์ พรสุริยา

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
14 สมรรถนะการผสมของพันธุ์ข้าวโพดหวานที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
Combining Ability of Super Sweet Corn Cultivars Selected Under Organic Growing System
พรทิพย์-พรสุริยา 12/02/2556
27 อิทธิพลของการทำ priming ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var. conomon)
The Influence of Priming on Seed Germination and Seedling Growth of Thai Melon (Cucumis melo var. conomon)
พรทิพย์-พรสุริยา 23/05/2557
28 สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
Combining Ability of Five Super Sweet Corn Cultivars under Organic Fertilizer Planting System.
พรทิพย์-พรสุริยา 14/05/2557
29 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม
Varietal Trial of Super Sweet Corn Hybrids in Multi-Environments
พรทิพย์-พรสุริยา 09/06/2557
58 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวพันธุ์ในชั่วรุ่นที่ 3
Seed Yield Comparison of Yardlong Bean F3-generation Lines
พรทิพย์-พรสุริยา 01/09/2558
59 ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม
Effects of Gibbereilic Acid (GA3) on Seed Germination and Seedling Growth of Sweet Melon and Thai Melon under Saline Conditions
พรทิพย์-พรสุริยา 09/06/2558
79 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวในแปลงเกษตรอินทรีย์
Seed Yield Comparison of Yardlong Bean Cultivars and Lines in Organic Field
พรทิพย์-พรสุริยา 21/06/2559
99 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูกแบบอินทรีย์
Varietal Trial of Waxy Corn under Organic Culture
พรทิพย์-พรสุริยา 01/05/2560
100 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบเบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ
Effects of Seed Priming with Gibberellin Solution on Seed Germination of thai Melon under Induced Salt Stress
พรทิพย์-พรสุริยา 01/05/2560
159 การแสดงออกของสายพันธุ์แตงไทยและพันธุ์สวีทเมล่อนในหลายสภาพแวดล้อม
Performance of Thai Melon Lines and Sweet Melon Cultivars under Multi-Environments
พรทิพย์-พรสุริยา 01/07/2560

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
12 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์พนัสนิคม
ปราโมทย์-พรสุริยา 05/02/2556
42 Stability Analysis of Six Super Sweet Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems
ปราโมทย์-พรสุริยา 09/06/2557
48 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/05/2557
66 การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย
ปราโมทย์-พรสุริยา 18/11/2558
70 ความแตกตางทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสม ระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/07/2558
83 ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิตของสวีทเมล่อน
ปราโมทย์-พรสุริยา 25/01/2559
84 ความแปรปรวนของลักษณะฝักในลูกชั่วรุ่นที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ถั่วฝักยาว
ปราโมทย์-พรสุริยา 24/03/2559
91 Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
ปราโมทย์-พรสุริยา 30/06/2559
157 Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา 08/08/2560
158 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่คัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมือง
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/07/2560