ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย ปราโมทย์ พรสุริยา

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
12 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์พนัสนิคม
Genetic Variation and Pure-line Selection in Yard Long Bean Landrace ‘Panasnikom’
ปราโมทย์-พรสุริยา 05/02/2556
42 Stability Analysis of Six Super Sweet Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems
Stability Analysis of Six Super Sweet Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems
ปราโมทย์-พรสุริยา 09/06/2557
48 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
Heterosis of Inter Varietal Hybrids in Waxy Corn
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/05/2557
66 การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย
Stability Analysis of Thai Melon Lines and Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา 18/11/2558
70 ความแตกตางทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสม ระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
Genetic Divergence and Correlations with Heterosis of Inter-Varietal Hybrids in Waxy Corn
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/07/2558
83 ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิตของสวีทเมล่อน
Heterosis for fruit characters and yield in oriental sweet melon
ปราโมทย์-พรสุริยา 25/01/2559
84 ความแปรปรวนของลักษณะฝักในลูกชั่วรุ่นที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ถั่วฝักยาว
VARIATIONS OF POD CHARACTERS IN F2 PROGENIES OF CROSSES BETWEEN YARDLONG BEAN LINES
ปราโมทย์-พรสุริยา 24/03/2559
91 Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
ปราโมทย์-พรสุริยา 30/06/2559
157 Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา 08/08/2560
158 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่คัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมือง
Genetic Divergence in Yardlong Bean Lines Selected from Local Cultivars
ปราโมทย์-พรสุริยา 01/07/2560

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
14 สมรรถนะการผสมของพันธุ์ข้าวโพดหวานที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 12/02/2556
27 อิทธิพลของการทำ priming ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var. conomon)
พรทิพย์-พรสุริยา 23/05/2557
28 สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 14/05/2557
29 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม
พรทิพย์-พรสุริยา 09/06/2557
47 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์
อภิญดา-ก่านหงส์ 01/05/2557
58 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวพันธุ์ในชั่วรุ่นที่ 3
พรทิพย์-พรสุริยา 01/09/2558
59 ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม
พรทิพย์-พรสุริยา 09/06/2558
65 Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bio-extract on Growth and Yield of Cucumber in Two Seasons
Songpol-Sompamit 18/08/2558
76 การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
จุฑารัตน์-สาและ 28/06/2559
77 การคัดเลือกและการเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาวพื้นเมือง
อภิญดา-ก่านหงส์ 28/07/2559
79 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวในแปลงเกษตรอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 21/06/2559
82 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์
มณวิภา-พลจักรี 09/12/2559
88 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธุ์
อรอนงค์ -บัวดา 28/07/2559
99 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูกแบบอินทรีย์
พรทิพย์-พรสุริยา 01/05/2560
100 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบเบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ
พรทิพย์-พรสุริยา 01/05/2560
149 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและนาหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาวสายพันธุ์ เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบ จังหวัดชลบุรี
จรรจิรา-เจริญทวีชัย 19/07/2560
159 การแสดงออกของสายพันธุ์แตงไทยและพันธุ์สวีทเมล่อนในหลายสภาพแวดล้อม
พรทิพย์-พรสุริยา 01/07/2560