ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาย สุทธิทัศน์ ทองคำใส

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-234_
 
 
 
 

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
138 สภาวะการปนเปื้อนเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ในนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี
สุทธิทัศน์-ทองคำใส 30/09/2556
141 ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบเรื้อรังและแบบไม่แสดงอาการ จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
ธาริณี-ทับทิม 30/09/2556
142 การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
เตือนตา-ชาญศิลป์ 30/09/2557
144 การเปรียบเทียบการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในประเทศไทย
สุทธิทัศน์-ทองคำใส 30/09/2559