ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาง เพียงขวัญ เครือภู่

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
3 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ใจทิพย์ -วานิชชัง 01/10/2556
5 การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 10/09/2555
6 การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 09/09/2556
7 การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 01/08/2556
8 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 01/08/2557
11 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดอัตราการขัดสีข้าว
ใจทิพย์ -วานิชชัง 03/03/2557
33 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสีกับสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง
ใจทิพย์ -วานิชชัง 23/05/2557
34 การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของข้าวสุกหุงเร็ว
ใจทิพย์ -วานิชชัง 14/05/2557
35 การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 14/05/2557
36 การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 14/05/2557
38 การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 14/05/2557
54 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ใจทิพย์ -วานิชชัง 03/06/2558
56 การพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในการปูลกข้าวแอโรบิก
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 03/06/2558
61 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง 01/09/2558
78 การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิค NIR
ใจทิพย์ -วานิชชัง 11/05/2559