ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นาง สุชาติ ชัยวรกุล

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-137_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
1 การพัฒนาถังใส่นมอุณหภูมิต่ำ
Developing Low Temperature – Milk Can
สุชาติ-ชัยวรกุล 01/09/2555
10 การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
A Study in Reproductive and Milk Production Performance of Crossbred Holstein Fresian Cows In Agriculture and Natural Resoure Faculty
สุชาติ-ชัยวรกุล 01/09/2555
152 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
Factors Affecting the Succession of Family Business in Pig Farms Chonburi Province
สุชาติ-ชัยวรกุล 29/05/2560
153 ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
A Study Thai Indigenous Chickens Standard of Perfection Estimation by Animal Scientists and the Philosophers
สุชาติ-ชัยวรกุล 29/05/2560
169 1
1
สุชาติ-ชัยวรกุล 19/12/2562
170 taki
belba
สุชาติ-ชัยวรกุล 18/12/2019

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract